BIOETIKA
Výuka lékařství - 3. ročník (1100)V případě distanční výuky, budete včas informováni. Bude probíhat přes MSTeams.


 • Místo výuky: Faustův dům, Karlovo nám.40, č.20
 • Čas výuky: 9:00 - 10:30
 • Podmínky k zápočtu: Zápočet se uděluje za účast na seminářích. Proběhne po ukončení posledního semináře. Jediná absence je možná.
 • Začátek výuky: 29.9.2021, jednotlivé kruhy viz SIS
 • Výuka bude probíhat:

     den:
     úterý sudé týdny:
     úterý liché týdny:
     středa sudé týdny:
     středa liché týdny:
     čtvrtek sudé týdny:
     čtvrtek liché týdny:
     pátek sudé týdny:
     pátek liché týdny:

        kruhy:
        5, 6
        15, 16
        3, 4
        13, 14
        9, 10
        7, 8
        11, 12
        1, 2

  Poznámka: sudé a liché týdny jsou výukové, nikoli kalendářní!


  Semináře - ZIMNÍ SEMESTR

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Kategorie lékařské etiky a kodexy v medicíně. (doc. ThDr. Václav Ventura Th.D.)
  Etika výzkumu a experimentu na člověku. (Mgr. Věra Franková PhD. et PhD.)
  Etické otázky kolem počátku života. (MUDr. Blanka Zlatohlávková)
  Smysl utrpení (MUDr. Mgr. Martin Moravec)
  Etika v genetice a genomice. (Mgr. Věra Franková PhD. et PhD.)
  Pravda a vážně nemocný pacient; spirituální péče. (MUDr. Mgr. M.Opatrná, Ph.D.)
  Etika transplantací. (prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D)
  Zápočtový týden

Základní povinné texty:

Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)

Doporučená literatura:

Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000
Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.
Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005.
Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta, Praha 2008
Payne J.: Informovaný konsensus. Grada, Praha 2019
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)
Payne J.: Hermeneutická etika. Triton, Praha 1995
Payne, J., Smrt: jediná jistota, Triton, Praha 2008.
Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.
Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008.
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)
Tretera I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka, Praha 2000

Znalost literatury označené (*) je požadována u zkoušky z lékařské etiky

E-learningové texty:

KODEXY LÉKAŘSKÉ ETIKY
VIABILITA PLODU A NOVOROZENCE (MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.)

MARIE SVATOŠOVÁ: HOSPICE A UMĚNÍ DOPROVÁZET - 3 části:
      1) Indikace, formy a obsah hospicové péče
      2) Pravda, zámlka, nebo milosrdná lež?
      3) Syndrom vyhoření a eutanázie

ETICKÝ KODEX ČLK


NAHORU