LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Navazující magisterské studium 1. ročník - Intenzívní péče, komb.studium (2902)

(vedoucí předmětu - PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD)

 • Místo výuky: Karlovo nám.40 - Faustův dům, učebna č. 11, 1. patro (HUMP1)
 • Čas výuky: LS, čtvrtek 9.5.2019 v 8:00-11:45 a 12:30-16:15 a pátek 10.5.2019 v 8:00-11:45.
 • Podmínky k zápočtu: účast na seminářích, samostudium
 • Podmínky ke zkoušce:
        Pravidla konání zkoušek
        Zkouškové otázky zde


Témata:

 1. Úloha psychologie v medicíně (postavení psychologie v medicíně, povaha psychologie jako společenskovědního oboru, možnosti využití psychologických poznatků v medicíně)
 2. Problematika pomáhající profese (specifická rizika ohrožující jedince pracující v pomáhajících profesích, otázka motivace pro práci v pomáhajících profesích)
 3. Burn out syndrom (příčiny, symptomatika, metody prevence), psychohygiena (význam psychohygieny, postupy)
 4. Empatie (povaha empatie, hluboká a superficiální empatie metody rozvíjení empatického přístupu)
 5. Psychická krize a krizová intervence (definice krize, povaha psychického fungování v krizi, metody zvládání krize)
 6. Psychologická první pomoc (využití psychologické první pomoci, použití empatie v psych. první pomoci, zásady při poskytování psych. první pomoci)
 7. Problematika suicidia (suicidium a sebevražedné gestio, rozeznávání jedince ohroženého suicidiem, rizikové faktory, postupy práce s jedincem ohroženým suicidiem)
 8. Psychologická práce s bolestí a úzkostí (metody psychologického zvládání akutní bolesti, chronické bolesti, psychologické metody zvládání úzkosti)
 9. Zásady komunikace s pacientem (obecné zásady vedení rozhovoru, empatický rozhovor), komunikace s psychologicky obtížným pacientem.
 10. Specifika komunikace s dětským pacientem (psychologická specifika jednotlivých věkových období a s nimi spojené požadavky na komunikaci)
 11. Komunikace s rodinou pacienta (specifická rizika ohrožující rodinu pacienta, rizika ohrožující zdravotníka při komunikaci s rodinou pacienta)
 12. Péče o rodiče dětského pacienta (rizika ohrožující rodinu dětského pacienta, poskytování podpory rodině ve prospěch pacienta)
 13. Komunikace ve zdravotnickém týmu (skupinová pnutí a konflikty v týmu, příčiny a možná řešení)
 14. Pedagogika a andragogika


Povinná literatura:

Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně, Grada, Praha 2006
Vymětal, J.: Lékařská psychologie. Portál, Praha 2003

Doporučená literatura:

Andrysek, O. a kol.: Mluv se mnou. Kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester . Maxdorf, Praha 2011
Baštecká, B.: Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2009
Beneš M., Úvod do andragogiky, Karolinum, Praha 2003
Culley, S., Bond, T.: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál, Praha 2008
Čechová, V., Mellanová, A.: Speciální psychologie. IDV PZ, Brno 2001
Faleide, A., Lilleba L., Faleide E.: Vliv psychiky na zdraví (Soudobá psychosomatika). Grada, Praha 2010
Géringová, J.: Pomáhající profese. Triton, Praha 2011
Jobánková, M. a kol.: Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. IDV PZ, Brno 2002
Janáčková, L., Wiess, P.: Komunikace ve zdravotnické péči. Portál, Praha 2008
Janiš K., Kraus B., Vacek P., Kapitoly ze základů pedagogiky, Gaudeamus, Hradec Králové 2005
Jůn, H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Portál, Praha 2010
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Portál, Praha 2003
Křivohlavý, J., Pečenková J.: Duševní hygiena pro zdravotní sestry. Grada, Praha, 2005
Mellanová, A.: Psychologie v ošetřovatelství. SPN, Praha 1990
Pokorná, A.: Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. NCO NZO, Brno 2008
Plevová I., Slowik R.: Komunikace s dětským pacientem. Grada, Praha, 2010
Průcha J., Přehled pedagogiky, Portál, Praha 2000
Rokyta R. a kol.: Bolest a jak s ní zacházet. Grada, Praha, 2009
Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Portál 2004
Šamánková, M. a kol.: Ošetřovatelství v praxi. Karolinum, Praha, 2006
Vymětal, J. Úvod do psychoterapie, Praha, Grada 2010.

E-learning:

(může být problém při přístupu z Internet Explorer - lépe použít jiné prohlížeče)


Pomáhající profese ošetřovatelství
Motivace k profesi a léčení
Burn-out syndrom
Komunikace s pacientem, jeho rodinou a v pracovním týmu
Komunikace s postiženými pacienty
Pedagogika v práci sestry
Péče o terminálně nemocné
Komunikace s pacienty v bezvědomí
Mírnění bolesti psychologickými prostředky
Krizová intervence a suicida

NAHORU