BIOETIKA
Výuka zubního lékařství - 2. ročník (1146)

(vedoucí předmětu - doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.)


Přednášky - LETNÍ SEMESTR

  1. Úvod do (lékařské) etiky.
  2. Vztah lékař a pacient.
  5. Smysl života v utrpení.
  4. Etika v politice a lidská práva.
  3. Etické otázky kolem počátku života.
  6. Alokace - etické otázky.
  7. Paliativní medicína a umírání.
  8. Zkouška/zápočet.

  ...   doc. ThDr. Václav Ventura Th.D.
  ...   .MUDr. Mgr. M.Opatrná, Ph.D.
  ...   prof. Dr. Josef Dolista, ThD., Ph.D.
  ...   prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
  ...   MUDr. Blanka Zlatohlávková
  ...   prof. Dr. Josef Dolista, ThD., Ph.D
  ...   MUDr. Mgr. M.Opatrná, Ph.D.

Povinné texty:

Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)

Doporučené texty:

Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie a etiky. Fortuna, Praha,1995
Anzenbacher A.: Úvod do filosofie. SPN; Praha 1990
Anzenbacher A.: Úvod do etiky. Zvon; Praha 1994 (*)
Beauchamp, T.L., Childress, J. F.: Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2001
Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Ed. A.Remišová. Kalligram, Bratislava 2008
Kořenek, J.: Lékařská etika. Triton, Praha 2002
Floss K., Floss P.: Filosofický slovník. FIN, Olomouc 1995
Jaspers K.: Úvod do filosofie. Oikoumené, Praha 1994
Hartmann N.: Struktura etického fenoménu. Academia, Praha 2002
Kolář P., Svoboda V.: Logika a etika. Filosofie, Praha 1997
Kratochvíl Z.: Mýtus, filosofie, věda. Sci Phi, Praha 1994
Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000
Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.
Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005.
Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005
Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta, Praha 2008
Payne J.: Hermeneutická etika. Triton, Praha 1995
Payne, J., Smrt: jediná jistota, Triton, Praha 2008.
Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.
Ricoeur P.: Filosofie vůle. Oikoumené, Praha 2001
Störig H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991
Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008.
Tretera I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka, Praha 2000

E-learningové texty:

KODEXY LÉKAŘSKÉ ETIKY
VIABILITA PLODU A NOVOROZENCE (MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.)
MARIE SVATOŠOVÁ: HOSPICE A UMĚNÍ DOPROVÁZET - 3 části:
      1) Indikace, formy a obsah hospicové péče
      2) Pravda, zámlka, nebo milosrdná lež?
      3) Syndrom vyhoření a eutanázie
(chvíli strpení, soubory se natahují několik minut)


NAHORU