BIOETIKA
Výuka zubního lékařství - 2. ročník (3116)

(vedoucí předmětu - doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.)

 • Místo výuky: posluchárna ÚBEOP1, U Nemocnice 5, posl.097.
 • Čas výuky: LS, pondělky 15:45-17:15 - první setkání 20.2.2023.
  V případě distanční výuky bude probíhat výuka přes MSTeams.
 • Podmínky k zápočtu:Zkouška a zápočet proběhnou formou testu v týdnu po ukončení výuky. Náhradní termín se vypíše v případě potřeby.
  V případě distanční výuky proběhne zkouška ústní formou prostřednictvím Skypu. Spojení bude včas zasláno. Na zkoušku se přihlásíte prostřednictvím SISu.
  Obecná pravidla konání zkoušek.
  Otázky - obecná část zde
 • Učebnice klinické etiky: Jan Payne: Klinická etika.


Přednášky - LETNÍ SEMESTR

  1. Úvod do (lékařské) etiky.
  2. Vztah lékař a pacient.
  3. Etické otázky kolem počátku života.
  5. Smysl života v utrpení.
  6. Alokace - etické otázky.
  7. Paliativní medicína a umírání.
  8. Zkouška/zápočet.

  ...   doc. ThDr. Václav Ventura Th.D.
  ...   .MUDr. Mgr. M.Opatrná, Ph.D.
  ...   MUDr. Blanka Zlatohlávková
  ...    MUDr. Mgr. Martin Moravec
  ...   prof. Dr. Josef Dolista, ThD., Ph.D
  ...   MUDr. Mgr. M.Opatrná, Ph.D.

Povinné texty:

Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)

Doporučené texty:

Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie a etiky. Fortuna, Praha,1995
Anzenbacher A.: Úvod do filosofie. SPN; Praha 1990
Anzenbacher A.: Úvod do etiky. Zvon; Praha 1994 (*)
Beauchamp, T.L., Childress, J. F.: Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2001
Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Ed. A.Remišová. Kalligram, Bratislava 2008
Kořenek, J.: Lékařská etika. Triton, Praha 2002
Floss K., Floss P.: Filosofický slovník. FIN, Olomouc 1995
Jaspers K.: Úvod do filosofie. Oikoumené, Praha 1994
Hartmann N.: Struktura etického fenoménu. Academia, Praha 2002
Kolář P., Svoboda V.: Logika a etika. Filosofie, Praha 1997
Kratochvíl Z.: Mýtus, filosofie, věda. Sci Phi, Praha 1994
Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000
Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.
Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005.
Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005
Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta, Praha 2008
Payne J.: Informovaný konsensus. Grada, Praha 2019
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)
Payne J.: Hermeneutická etika. Triton, Praha 1995
Payne, J., Smrt: jediná jistota, Triton, Praha 2008.
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011
Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.
Ricoeur P.: Filosofie vůle. Oikoumené, Praha 2001
Störig H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991
Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008.
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)
Tretera I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka, Praha 2000

Znalost literatury označené (*) je požadována u zkoušky z lékařské etiky

E-learningové texty:

KODEXY LÉKAŘSKÉ ETIKY
VIABILITA PLODU A NOVOROZENCE (MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.)


NAHORU