BIOETIKA
Výuka lékařství - 4. ročník (629)

(vedoucí předmětu - doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.)

  • Místo výuky: uvedeno v programu stáží níže
  • Čas výuky: dle rozvrhu. Začátek výuky v ZS 30.10.2017, v LS 26.2.2018.
  • Podmínky k zápočtu: Klasifikovaný zápočet (ústní formou) pro stážující kruh proběhne následující týden po stáži. Termíny pro daný kruh budou vypsány na SISu ve čtvrtek v týdnu stáže. Pokud se z vážných důvodů posluchač/ka nebude moci dostavit, budou vypsány další termíny ve zkouškovém období.
    Obecná pravidla konání zkoušek.
    Otázky ke zkoušce zde
  • Podrobné informace zde


Program stáží v bloku

Po    9:30-13:15

MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.

Gynekologicko porodnická klinika, Apolinářská 18; P2. Sraz ve vrátnici Gynekologicko porodnické kliniky.
Je nutné mít oficiální jmenovku. Stáž lze nahradit po předchozí domluvě s MUDr. Zlatohlávkovou (mailem).

Út     8:00-11:45

doc. PhDr. MUDr. Jan Payne, Ph.D. a doc. MUDr. Jan Vevera, PhD.

Sraz ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, pak přesun do Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11; P2. VEZMĚTE SI BÍLÝ PLÁŠŤ A VISAČKU SE JMÉNEM!

St     9:00-12:45

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D., Ph.D.

Sraz ve velké budově Jedličkova ústavu Na Topolce 1, Praha 4 u hlavního vchodu. Nejlépe použít metro C a vystoupit na stanici "Vyšehrad". Prosím držet se přesně uvedené adresy, není to v areálu Vyšehradu!!!

Čt     8:00-11:45

doc. PhDr. MUDr. Jan Payne, Ph.D.

Sraz ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, pak přesun na kliniku KARIM (areál VFN), přezuvky a jmenovky s sebou.

Pá     9:00-12:45

MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. a MUDr. Roman Procházka

Hospic Štrasburk, Bohnická 12/57; P8. Sejdeme se 8:48 na stanici autobusu "Staré Bohnice". Nejlépe použít metro C do stanice Kobylisy. Schéma "terminálu Kobylisy" je na stránkách IDOS (lze zde dobře najít, kde stojí autobus 102 směr Staré Bohnice). Autobus 102 odjíždí z Kobylis do Starých Bohnic v 8.37, na zastávce ve Starých Bohnicích je v 8.48. Po příjezdu tohoto autobusu odcházíme ihned do hospicu.

Studenti se shromáždí v určenou hodinu u vrátnice daného zařízení (kromě Psychiatrické kliniky v úterý); trvání stáže je 3hod 45min.
JE NUTNÉ MÍT S SEBOU BOTY NA PŘEZUTÍ, ČISTÝ (!) BÍLÝ PLÁŠŤ A OFICIÁLNÍ JMENOVKU (zejména v pondělí a ve čtvrtek).

Povinné texty:

Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)

Doporučené texty:

Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie a etiky. Fortuna, Praha,1995
Anzenbacher A.: Úvod do filosofie. SPN; Praha 1990
Anzenbacher A.: Úvod do etiky. Zvon; Praha 1994 (*)
Beauchamp, T.L., Childress, J. F.: Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2001
Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Ed. A.Remišová. Kalligram, Bratislava 2008
Kořenek, J.: Lékařská etika. Triton, Praha 2002
Floss K., Floss P.: Filosofický slovník. FIN, Olomouc 1995
Jaspers K.: Úvod do filosofie. Oikoumené, Praha 1994
Hartmann N.: Struktura etického fenoménu. Academia, Praha 2002
Kolář P., Svoboda V.: Logika a etika. Filosofie, Praha 1997
Kratochvíl Z.: Mýtus, filosofie, věda. Sci Phi, Praha 1994
Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000
Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.
Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005.
Ondok, Josef Petr.: Bioetika, biotechnonolgie a biomedicína. Triton, Praha 2005
Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta, Praha 2008
Payne J.: Hermeneutická etika. Triton, Praha 1995
Payne, J., Smrt: jediná jistota, Triton, Praha 2008.
Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.
Ricoeur P.: Filosofie vůle. Oikoumené, Praha 2001
Störig H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991
Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008.
Tretera I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka, Praha 2000

E-learningové texty:

(může být problém při přístupu z Internet Explorer - lépe použít jiné prohlížeče)


Podklady k výuce bioetiky pro 4. ročník:
      úterý: Bioetika a psychiatrie
      čtvrtek: Etika života před smrtí

Další:
KODEXY LÉKAŘSKÉ ETIKY
VIABILITA PLODU A NOVOROZENCE (MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.)
MARIE SVATOŠOVÁ: HOSPICE A UMĚNÍ DOPROVÁZET - 3 části:
      1) Indikace, formy a obsah hospicové péče
      2) Pravda, zámlka, nebo milosrdná lež?
      3) Syndrom vyhoření a eutanázie
(chvíli strpení, soubory se natahují několik minut)


NAHORU