BIOETIKA

Bakalářské obory - prezenční studium

 • Místo výuky: CHE1P1 - Kateřinská 32, posluchárna 3.073 ve 2.p.
 • Čas výuky: letní semestr, středy 8:00-10:15
 • Začátek výuky: 22.2.2023.
 • Zkouška: Zápočet se uděluje formou testu po skončení přednášek. Náhradní termín se vypíše v případě potřeby.
  V případě distanční výuky proběhne zápočet formou písemné práce (3-5 stran) na téma Etické otázky v medicíně. Text práce pak zašlete na adresu bakalarilf@seznam.cz.
  Otázky ke zkoušce: zde
Podrobné informace a vstup do SISu zde


Přednášky

  1. Povaha a význam filosofie a filosofické etiky, etické systém (deontologie)
  2. Etika a politika, pojem spravedlnosti, povinnosti a práva, práva lidská a občanská, svědomí
  3. Vztah člověka k člověku a základní pravidla etiky, etika erotických vztahů, vztahy v rodině a k druhým lidem
  4. Hlavní principy bioetiky, dilema, etika přístupu zdravotníků k pacientům
  5. Systémy zdravotnictví a alokace vzácných zdrojů, druhy pojišťoven, způsoby hodnocení nemocnic a lékařů
  6. Pojem nemoci, choroby a zdraví, vztah duše a těla, povznášení (enhancement)
  7. Etika péče o handicapované pacienty a pacienty s chronickou chorobou, místo a role člověka ve společnosti
  8. Rozdíl mezi psychologií a etikou, etika v psychiatrii, psychosomatika, neuroetika
  9. Etika hodnot, hodnoty a ctnosti, smysl života v utrpení a krizi, krize a sebevražda
      Zkouška/zápočet.
Bakalářské obory - kombinované studium

 • Místo výuky: dopoledne U Nemocnice 4, přízemí, posluchárna 1.26 (DEKP2), odpoledne Kateřinská 32,posl.2.p. 3.033 (STOMP1)
 • Čas výuky: letní semestr, jednorázově 25.5.2023 v 8-11:30 a 13-16:30
 • Zkouška:Při prezenční výuce zápočet uděluje na základě prezence, v případě distanční výuky se píše text cca 5 stran s tématem Základní etické otázky v medicíně. Text práce pak zašlete na adresu bakalarilf@seznam.cz.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Program:

 1.   8.00 -  9.30 ... Základní principy bioetiky.
 2. 10.00 - 11.30 ... Etické otázky kolem počátku lidského života.
 3. 13.00 - 14.30 ... Etické otázky paliativní medicíny.
 4. 15.00 - 16.30 ... Etické souvislosti alokace.

Povinné texty:

Jankovský, Jiří, Etika pro pomáhající profese, Praha 2003
Ondok, J.P. Bioetika, biotechnologie a biomedicína, Praha 2005
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)


Doporučená literatura ke zkoušce

Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie a etiky. Fortuna, Praha,1995
Anzenbacher A.: Úvod do filosofie. SPN; Praha 1990
Anzenbacher A.: Úvod do etiky. Zvon; Praha 1994 (*)
Beauchamp, T.L., Childress, J. F.: Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2001
Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Ed. A.Remišová. Kalligram, Bratislava 2008.
Kořenek, J.: Lékařská etika. Triton, Praha 2002
Floss K., Floss P.: Filosofický slovník. FIN, Olomouc 1995
Jaspers K.: Úvod do filosofie. Oikoumené, Praha 1994
Hartmann N.: Struktura etického fenoménu. Academia, Praha 2002
Kolář P., Svoboda V.: Logika a etika. Filosofie, Praha 1997
Kratochvíl Z.: Mýtus, filosofie, věda. Sci Phi, Praha 1994
Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000
Munzarová, M. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005.
Munzarová, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005.
Opatrná, M.: Etické problémy v onkologii. Mladá fronta, Praha 2008
Payne J.: Informovaný konsensus. Grada, Praha 2019
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992 (*)
Payne J.: Hermeneutická etika. Triton, Praha 1995
Payne, J., Smrt: jediná jistota, Triton, Praha 2008.
Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011
Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008.
Ricoeur P.: Filosofie vůle. Oikoumené, Praha 2001
Störig H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991
Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008.
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000 (*)
Tretera I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka, Praha 2000

Znalost literatury označené (*) je požadována u zkoušky z lékařské etiky

E-learningové texty

KODEXY LÉKAŘSKÉ ETIKY
VIABILITA PLODU A NOVOROZENCE (MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.)


NAHORU