BIOETIKA
Povinně volitelné předmětyReligionistický seminář 1,2 (728)

 • Místo výuky: Ústav biochemie a experimentální onkologie, U nemocnice 5, ve velké posluchárně (mezipatro - UBEOP1)
 • Čas výuky: úterky, čas dle rozvrhu (16:00 - 17:30). První setkání se uskuteční v ZS 10.10.2017, v LS 20.2.2018
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Zimní semestr:

 1. Úvod do religionistiky
 2. Náboženství a jeho význam v dějinách
 3. Psychologie a náboženství
 4. Filosofie náboženství
 5. Přehled náboženských systémů
 6. Křesťanství I
 7. Křesťanství II
 8. Křesťanství III
 9. Judaismus I
 10. Judaismus II
 11. Judaismus III
 12. Islám I
 13. Islám II
 14. Islám III
 15. Zápočet

Letní semestr:

 1. Indické náboženské systémy I
 2. Indické náboženské systémy II
 3. Indické náboženské systémy III
 4. Buddhismus I
 5. Buddhismus II
 6. Buddhismus III
 7. Džinismus
 8. Keltské náboženství
 9. Tradice germánská a slovanská
 10. Mystéria I
 11. Mystéria II
 12. Problém smrti v náboženských tradicích
 13. Duše v pojetí náboženských tradic
 14. Iniciace
 15. Zápočet

Doporučená literatura:

ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení 1 - 4. Praha : Oikoymenh 1995 - 2008.

NAHORU


Filosofický seminář 1,2 (670 ZS a 671 LS)

 • Místo výuky: Faustův dům, 1. patro, učebna č. 11
 • Čas výuky: úterky 17:30, 1. setkání v ZS se uskuteční 10.10.2017, v LS 20.2.2018.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Zimní semestr:

 1. Úvod do filosofie
 2. Filosofie v dějinách I
 3. Filosofie v dějinách II
 4. Filosofie v dějinách III
 5. Filosofie v dějinách IV
 6. Filosofie v českých zemích I
 7. Filosofie v českých zemích II
 8. Filosofie a lidská práva I
 9. Filosofie a lidská práva II
 10. Filosofické otázky politiky I
 11. Filosofické otázky politiky II
 12. Filosofické otázky medicíny I
 13. Filosofické otázky medicíny II
 14. Filosofické otázky medicíny III
 15. Zápočet

Letní semestr:

 1. Kierkagaard
 2. Landgrebe
 3. Descartes
 4. Kant
 5. Russel
 6. Popper
 7. Patočka
 8. Hegel
 9. Arendtová
 10. Husserl
 11. Masaryk
 12. Fink
 13. Derrida
 14. Lyotard
 15. Zápočet


Doporučená literatura:

Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Praha : Zvon 1995.

NAHORU


Úvod do etiky (1667)

 • Místo výuky: Faustův dům, 2. patro, učebna č. 20
 • Čas výuky: LS ve středy od 15:00 - 16:45. První setkání 21.2.2018.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


přednášky - LETNÍ SEMESTR

 1. Úvod do etiky
 2. Kategorie filosofické etiky
 3. Druhy interpretace a jejich aplikace v medicíně, struktura hermeneutiky
 4. Principy filosofie a filosofická etika
 5. Norma a normalita
 6. Etické souvislosti bolesti a smysl života v utrpení
 7. Sebevražda
 8. Smysl života a smysl smrti
 9. Etika v dějinách a dějiny etiky
 10. Spravedlnost v přírodě a ve společnosti
 11. Právo a bezpráví v mezilidských vztazích
 12. Etické základy demokracie a lidská práva, práva pacienta
 13. Filosofie medicíny
 14. Péče o tělo a péče o duši
 15. Zápočet

Povinná literatura:

Ptáček, R., Bartůněk, P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Grada, Praha 2011

Doporučená literatura:

Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie a etiky. Fortuna, Praha,1995
Anzenbacher A.: Úvod do filosofie. SPN; Praha 1990
Anzenbacher A.: Úvod do etiky. Zvon; Praha 1994
Beauchamp, T.L., Childress, J. F.: Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press, 2001
Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Ed. A.Remišová. Kalligram, Bratislava 2008
Floss K., Floss P.: Filosofický slovník. FIN, Olomouc 1995
Jaspers K.: Úvod do filosofie. Oikoumené, Praha 1994
Hartmann N.: Struktura etického fenoménu. Academia, Praha 2002
Kolář P., Svoboda V.: Logika a etika. Filosofie, Praha 1997
Kořenek, J.: Lékařská etika. Triton, Praha 2002
Kratochvíl Z.: Mýtus, filosofie, věda. Sci Phi, Praha 1994
Munzarová, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky I, II, III, IV. LF MU, Brno 1997-2000
Payne J.: Klinická etika. Triton, Praha 1992
Payne J.: Hermeneutická etika. Triton, Praha 1995
Payne, J., Smrt: jediná jistota, Triton, Praha 2008.
Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Kalligram, Bratislava 2008
Ricoeur P.: Filosofie vůle. Oikoumené, Praha 2001
Störig H.J.: Malé dějiny filosofie. Zvon, Praha 1991
Šoltéz, L., Pullmann, R. a kol. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky. Osveta, Bratislava 2008
Thomasma D. C., Kushner T.: Od narození do smrti. Mladá Fronta, Praha 2000
Tretera I.: Nástin dějin evropského myšlení. Paseka, Praha 2000

NAHORU


Základy lékařského myšlení (2404)

 • Místo výuky: Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2, učebna č.20, 2. patro.
 • Čas výuky:
  ZS středy 15:00 - 16:30. První setkání se uskuteční 11.10.2017.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Témata:

 1. Albert Schweitzer, životopis a dílo
 2. Albert Schweitzer, rozbor jeho nauky úcty k lidskému životu
 3. Josef Mengele, životopis a dílo
 4. Josef Mengele, jeho zločiny v Osvětimi
 5. J. G. Fichte, jeho pojetí vzdělance
 6. J. G. Fichte, jeho odkazy pro humanisty
 7. Paracelsus, životopis, odkaz
 8. Paracelsus, etické a medicínské odkazy
 9. K. Lorenz, Sedm smrtelných hříchů, rozbor díla
 10. K. Lorenz, Sedm smrtelných hříchů, odkazy jeho díla
 11. T. G. Masaryk, životopis, jeho etické odkazy
 12. T. G. Masaryk, jeho humanita a víra
 13. Sumarizace přednášek, hodnocení jejich významu
 14. Zápočty

Témata LS:

 1. Kvalita života jako lékařský a sociální problém
 2. Manželství a rodina
 3. Manželství a rodina v české společnosti
 4. Zygmunt Bauman a jeho odkaz
 5. Zygmunt Bauman a jeho dílo
 6. Kapitoly z filosofické antropologie I.
 7. Kapitoly z filosofické antropologie II.
 8. Vybrané kapitoly z novodobých dějin I.
 9. Vybrané kapitoly z novodobých dějin II.
 10. Význam preventivní medicíny I.
 11. Význam preventivní medicíny II.
 12. Odkaz filosofie na lékařskou etiku
 13. Sumarizace přednášek, hodnocení jejich významu
 14. Zápočty

Doporučená literatura:

FICHTE, G. Johann. Pojem vzdělance. Praha: Svoboda, 1971.
MASARYK, G. Tomáš, Ideály humanitní. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2001. ISBN 978-80-86142-36-4.
POSNER, G. L., Ware, J. Mengele - Anděl smrti. Praha: XYZ, 2007. ISBN 80-87021-76-2.
ŘÍHOVÁ, Milada, et al. Kapitoly z dějin lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1021-3.
SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Dějiny pražských lékařských fakult 1348 - 1990. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1993.ISBN 8070667427.
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Petr SVOBODNÝ. Dějiny lékařství v českých zemích. 1. vydání. Triton, 2004. ISBN 80-7254-424-1.
ČORNEJOVÁ, Ivana, Jaroslav KADLEC a Jiří KEJŘ, et al. Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48-1622. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-706-6968-3.
SLAVÍK, František, August. Dějiny českého studetstva. 2. vydání. Praha : vlastní, 1874.
ŠMAHEL, František. Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419. 1. vydání. Praha. 1980.

LS:
OTIS-COUR, L., Rozkoš a láska. Dějiny partnerských vztahů ve středověku, Praha: Vyšehrad 2002.
PLECITÝ, Vladimír; SKŘEJPEK, Michal; SALAČ, Josef. Základy rodinného práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009.
BAUMAN, Zygmunt, Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha, Academia 2008.
STARK, Stanislav, Filozofie člověka v historickém kontextu, Plzeň, Západočeská univerzita 2008.
FAIT, T., VRABLÍK, M., CEŠKA R., a kol. Preventivní medicína, : Maxdorf 2011.
Popper, K., Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha : Oikoymenh 1994.
Čapek, K., Hovory s TGM. Fragment 2009
Havel, V., Dopisy Olze; Moc bezmocných. In Spisy, Praha, Torst 1999, 2006.
Kohák, E., Domov a dálava. Praha : Filosofia, 2010
Bělohradský, V., Společnost nevolnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009.
Kosík, K., Století Markéty Samsové. Praha : Český spisovatel, 1995.
Hejdánek, L., Filosofie a víra. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990.
Sokol, J., Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Praha: Portál, 2008.
Peregrin, J., Člověk a pravidla. Praha : Dokořán, 2011.

NAHORU


Úvod do filosofie pro pomáhající profese (2195)

 • Místo výuky: U Nemocnice 4, přízemí, seminární místnost 1.09 (OVTD3)
 • Čas výuky: LS, 8:00. Výuka bude probíhat v úterky, liché týdny (sudé kalendářní). První setkání 20.2.2018.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Témata:

1. Úvod do filosofie
2. Filosofie v dějinách I
3. Filosofie v dějinách II
4. Filosofie v dějinách III
5. Filosofie v dějinách IV
6. Filosofie v českých zemích I
7. Filosofie v českých zemích II
8. Filosofie a lidská práva I
9. Filosofie a lidská práva II
10. Filosofické otázky politiky I
11. Filosofické otázky politiky II
12. Filosofické otázky medicíny I
13. Filosofické otázky medicíny II
14. Filosofické otázky medicíny III
15. Zápočet

Doporučená literatura:

Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Praha : Zvon 1995.

NAHORU


Úvod do filosofie pro pomáhající profese - kombinované studium (2198)

Letos seminář není vypsán.

 • Místo výuky: U Nemocnice 4, Praha 2, 1.p., semin.míst. 2.17 (ADIKS2)
 • Čas výuky: LS, jeden den - úterý 29.5.2018 v 8:00-11:30
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Témata:

1. Úvod do filosofie
2. Filosofie v dějinách I
3. Filosofie v dějinách II
4. Filosofie v dějinách III
5. Filosofie v dějinách IV
6. Filosofie v českých zemích I
7. Filosofie v českých zemích II
8. Filosofie a lidská práva I
9. Filosofie a lidská práva II
10. Filosofické otázky politiky I
11. Filosofické otázky politiky II
12. Filosofické otázky medicíny I
13. Filosofické otázky medicíny II
14. Filosofické otázky medicíny III
15. Zápočet

Doporučená literatura:

Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Praha : Zvon 1995.

NAHORU


Klinická pastorační péče (2546)

 • Místo výuky: Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2, místnost 20 (HUMS4)
 • Čas výuky: LS, pondělí v 15:00. První setkání 5.3.2018.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Předmět seznámí studenta s historií péče o duchovní potřeby nemocných, s biblickými základy židovsko-křesťanského pohledu na zdraví a nemoc a paralelami v dalších starověkých textech. Dále objasní kulturně-religiózní proměny v posledních desetiletích i současné duchovní potřeby nemocných, jejich blízkých a personálu. Uvede rovněž do základů křesťanství a křesťanského pojetí pastorace. Zohlední i další náboženství, která se v ČR vyskytují. Především formou kazuistik bude přiblížena práce nemocničního kaplana - poskytovatele klinické pastorační péče - na různých odborných pracovištích. Dále bude provedeno srovnání ve vzdělávání a v poskytování klinické pastorační péče v ČR a v zemích západní Evropy a USA.

Témata:

1. Úvod do problematiky nemocničního kaplanství. Standardy pro nemocnice.
2. Kulturně religiózní proměny společnosti v posledních desetiletích. Religiozita české společnosti.
3. Základy křesťanství. Křesťanské církve na území ČR.
4. Další náboženství a na území ČR.
5. Biblické základy židovsko-křesťanského pohledu na zdraví a nemoc a paralely v dalších starověkých textech.
6. Základní metody a principy pastorační práce.
7. Rituály a obřady.
8. Hledání smyslu lidského utrpení v teologii a filosofii.
9. Duchovní potřeby nemocných, blízkých a personálu.
10. Práce nemocničního kaplana na různých odborných pracovištích, problematika zařazení kaplana do týmu.
11. Evropská síť nemocničního kaplanství.
12. Poskytování pastorační péče a systém vzdělávání v ČR a západních zemích.
13. Etický kodex nemocničního kaplana.
14. Alternativní medicína a nemocniční kaplanství.
15. Zápočet.

Doporučená literatura:

Akreditační standardy pro nemocnice, Spojená akreditační komise, 3. vydání, účinné od 1.1.2014 - http://www.nemjil.cz/data/news/225-doc/sak-standardy-nemocnice-2014.pdf
Bible, Český ekumenický překlad
Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům: O organizaci paliativní péče. Praha: Cesta domů, 2004 - http://www.umirani.cz/res/data/010/001125.pdf
European Network of Health Care Chaplaincy - http://www.enhcc.eu/
Koncepce paliativní ČR, Pracovní materiál k odborné a veřejné diskuzi. Praha: Cesta domů, 2004 - http://www.cestadomu.cz/res/data/028/003426.pdf
Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice, překlad 3. vydání, Joint Commission International, Praha: Grada, 2008.
Opatrná, M. Etické problémy v onkologii, Praha: Mladá fronta, 2008.
Opatrná, M. Klinická pastorační péče jakou součást celkové péče o pacienta, doktorská disertační práce, Ústav pro humanitní studia v lékařství, Praha 2007 (nepublikováno).
Vojtíšek, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice, Praha: Portál, 2004.

NAHORU