BIOETIKA
Povinně volitelné předměty

V případě distanční výuky, budete včas informováni. Bude probíhat přes MSTeams. Informace pak budou u jednotlivých předmětů - viz níže.
Religionistický seminář 1,2 (728)

 • Místo výuky: Ústav biochemie a experimentální onkologie, U nemocnice 5, ve velké posluchárně (mezipatro - UBEOP1)
 • Čas výuky: úterky, čas dle rozvrhu (16:00 - 17:30). První setkání se uskuteční v ZS 11.10.2022, v LS 21.2.2023
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.
Podrobné informace a vstup do SISu zde.

V případě distanční výuky bude výuka probíhat na Teamsech. Aktuálně se koná výuka prezenční.

Zimní semestr:

 1. Náboženství a jeho význam v dějinách
 2. Psychologie a náboženství
 3. Filosofie náboženství
 4. Přehled náboženských systémů
 5. Křesťanství I
 6. Křesťanství II
 7. Křesťanství III
 8. Judaismus I
 9. Judaismus II
 10. Judaismus III
 11. Islám I
 12. Islám II
 13. Islám III
 14. Zápočet

Letní semestr:

 1. Úvod do religionistiky
 2. Syntéza poznatků za zimní semestr - Pluralita náboženského vyznání ve světě
 3. Křesťanství: ortodoxie a ortopraxe - Fenomén křesťanské víry, vznik, vývoj, mravních norem
 4. 2. vatikánský koncil - Odkaz pro současnost
 5. Judaismus I. - Tradice
 6. Judaismus II. - Mystika, současnost
 7. Judaismus III. - Šance k přežití
 8. Islám I. - Vznik a vývoj
 9. Islám II. - Odkaz Koránu
 10. Islám III. - Islám a politika
 11. Buddhismus I. - Vznik
 12. Buddhismus II. - Dalajláma
 13. Hinduismus I. - Vznik, možnost přežití v budoucích letech
 14. Asijská náboženství - Čínská náboženství, perspektivy
 15. Zápočet - Hodnocení semináře

Doporučená literatura:

ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení 1 - 4. Praha : Oikoymenh 1995 - 2008.

NAHORU


Filosofický seminář 1,2 (670 ZS a 671 LS)

 • Místo výuky: Faustův dům, 1. patro, učebna č. 11 (HUMP1)
 • Čas výuky: úterky 17:30, 1. setkání v ZS se uskuteční 11.10.2022, v LS 21.2.2023.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Zimní semestr:

 1. Úvod do filosofie
 2. Filosofie v dějinách I
 3. Filosofie v dějinách II
 4. Filosofie v dějinách III
 5. Filosofie v dějinách IV
 6. Filosofie v českých zemích I
 7. Filosofie v českých zemích II
 8. Filosofie a lidská práva I
 9. Filosofie a lidská práva II
 10. Filosofické otázky politiky I
 11. Filosofické otázky politiky II
 12. Filosofické otázky medicíny I
 13. Filosofické otázky medicíny II
 14. Filosofické otázky medicíny III
 15. Zápočet

Letní semestr:

 1. Kierkagaard
 2. Landgrebe
 3. Descartes
 4. Kant
 5. Russel
 6. Popper
 7. Patočka
 8. Hegel
 9. Arendtová
 10. Husserl
 11. Masaryk
 12. Fink
 13. Derrida
 14. Lyotard
 15. Zápočet


Doporučená literatura:

Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Praha : Zvon 1995.

NAHORU


Úvod do etiky (1667)

V případě distančního studia setkání přes MSTeams.

Aktuálně je výuka prezenční:

 • Místo výuky: Na Bojišti 1, Praha 2, budova P1 (NEMPOP1)
 • Čas výuky: LS ve středy od 15:00 - 16:45. První setkání 22.2.2023.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


přednášky - LETNÍ SEMESTR

 1. Základní etické teorie I (starověk a středověk)
 2. Základní etické teorie II (novověk, moderna a současnost)
 3. Svědomí
 4. Svoboda a zodpovědnost
 5. Důstojnost člověka, problém osoby
 6. Smysl a kvalita života
 7. Nemoc, utrpení, smrt
 8. Principy a nástroje etického hodnocení
 9. Vina a odpuštění
 10. Sociální etika – spravedlnost, solidarita, subsidiarita
 11. Etika a moc
 12. Rektorský den
 13. Inspirace pro praxi I.-II.
 14. Reflexe kurzu
 15. Zápočet

Doporučená literatura:

Vácha, M., Königová, R. Mauer M.: Základy moderní lékařské etiky. Portál, Praha 2012.
Haškovcová, H.: Lékařská etika. Galén, Praha 2015.
Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. SPN; Praha 1990.
Anzenbacher, A.: Úvod do etiky. Zvon; Praha 1994.

NAHORU


Základy lékařského myšlení (2404)

 • Místo výuky: Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2, učebna č.20, 2. patro.
 • Čas výuky: ZS úterky 15:00 - 16:30. První setkání se uskuteční 11.10.2022.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.

Podrobné informace a vstup do SISu zde

Distanční výuka: na Teams seminárním způsobem. Počet maximálně 20 studentů kteréhokoliv ročníku. Pro registraci je určující pořadí. Zájemci nechť pošlou svůj e-mail kontakt na jpayne@lf1.cuni.cz


Témata:

 1. Co je myšlení, myšlení v medicíně
 2. Heuristika lékařského výzkumu a kauzalita
 3. Systém, chaos organizovaný a stochastický
 4. Informovaný konsenzus mezi pacientem a lékařem
 5. Empatie a hermeneutika v medicíně
 6. Lidská dignita robot, motivace a mozek
 7. Konflikt interpretací s aplikací v medicíně
 8. Normalita, kvalita života, zdraví, nemoc a choroba
 9. Neuroetika, psychosomatická medicína
 10. Etologiea zákonitosti chování zvířat a lidí
 11. Biologická evoluce a místo člověka v ní
 12. Epidemie a systém zdravotnictví
 13. Diagnostické a terapeutické rozhodování

Doporučená literatura:

FICHTE, G. Johann. Pojem vzdělance. Praha: Svoboda, 1971.
MASARYK, G. Tomáš, Ideály humanitní. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2001. ISBN 978-80-86142-36-4.
POSNER, G. L., Ware, J. Mengele - Anděl smrti. Praha: XYZ, 2007. ISBN 80-87021-76-2.
ŘÍHOVÁ, Milada, et al. Kapitoly z dějin lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1021-3.
SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Dějiny pražských lékařských fakult 1348 - 1990. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1993.ISBN 8070667427.
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Petr SVOBODNÝ. Dějiny lékařství v českých zemích. 1. vydání. Triton, 2004. ISBN 80-7254-424-1.
ČORNEJOVÁ, Ivana, Jaroslav KADLEC a Jiří KEJŘ, et al. Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48-1622. 1. vydání. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-706-6968-3.
SLAVÍK, František, August. Dějiny českého studetstva. 2. vydání. Praha : vlastní, 1874.
ŠMAHEL, František. Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419. 1. vydání. Praha. 1980.

LS:
OTIS-COUR, L., Rozkoš a láska. Dějiny partnerských vztahů ve středověku, Praha: Vyšehrad 2002.
PLECITÝ, Vladimír; SKŘEJPEK, Michal; SALAČ, Josef. Základy rodinného práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009.
BAUMAN, Zygmunt, Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha, Academia 2008.
STARK, Stanislav, Filozofie člověka v historickém kontextu, Plzeň, Západočeská univerzita 2008.
FAIT, T., VRABLÍK, M., CEŠKA R., a kol. Preventivní medicína, : Maxdorf 2011.
Popper, K., Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha : Oikoymenh 1994.
Čapek, K., Hovory s TGM. Fragment 2009
Havel, V., Dopisy Olze; Moc bezmocných. In Spisy, Praha, Torst 1999, 2006.
Kohák, E., Domov a dálava. Praha : Filosofia, 2010
Bělohradský, V., Společnost nevolnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009.
Kosík, K., Století Markéty Samsové. Praha : Český spisovatel, 1995.
Hejdánek, L., Filosofie a víra. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1990.
Sokol, J., Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Praha: Portál, 2008.
Peregrin, J., Člověk a pravidla. Praha : Dokořán, 2011.

NAHORU


Úvod do filosofie pro pomáhající profese (2195)

 • Místo výuky: U Nemocnice 4, přízemí, seminární místnost 1.09 (OVTD3)
 • Čas výuky: LS, 10:30-12:15. Výuka bude probíhat v úterky, liché týdny (sudé kalendářní). První setkání 19.2.2019.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast na seminářích.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Témata:

1. Úvod do filosofie
2. Filosofie v dějinách I
3. Filosofie v dějinách II
4. Filosofie v dějinách III
5. Filosofie v dějinách IV
6. Filosofie v českých zemích I
7. Filosofie v českých zemích II
8. Filosofie a lidská práva I
9. Filosofie a lidská práva II
10. Filosofické otázky politiky I
11. Filosofické otázky politiky II
12. Filosofické otázky medicíny I
13. Filosofické otázky medicíny II
14. Filosofické otázky medicíny III
15. Zápočet

Doporučená literatura:

Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Praha : Zvon 1995.

NAHORU


Úvod do filosofie pro pomáhající profese - kombinované studium (2198)

Letos seminář není vypsán.

 • Místo výuky: U Nemocnice 4, Praha 2, 1.p., semin.míst. 2.17 (ADIKS2)
 • Čas výuky: LS, jeden den - úterý 28.5.2019 v 13:00-16:30
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Témata:

1. Úvod do filosofie
2. Filosofie v dějinách I
3. Filosofie v dějinách II
4. Filosofie v dějinách III
5. Filosofie v dějinách IV
6. Filosofie v českých zemích I
7. Filosofie v českých zemích II
8. Filosofie a lidská práva I
9. Filosofie a lidská práva II
10. Filosofické otázky politiky I
11. Filosofické otázky politiky II
12. Filosofické otázky medicíny I
13. Filosofické otázky medicíny II
14. Filosofické otázky medicíny III
15. Zápočet

Doporučená literatura:

Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Praha : Zvon 1995.

NAHORU


Klinická pastorační péče (2546)

V případě distančního studia setkání přes MSTeams.

Aktuálně je výuka prezenční:

 • Místo výuky: Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2, místnost 20 (HUMS4)
 • Čas výuky: LS, pondělí v 15:00. První setkání 6.3.2023.
 • Podmínky k zápočtu: aktivní účast.

Podrobné informace a vstup do SISu zde


Předmět seznámí studenta s historií péče o duchovní potřeby nemocných, s biblickými základy židovsko-křesťanského pohledu na zdraví a nemoc a paralelami v dalších starověkých textech. Dále objasní kulturně-religiózní proměny v posledních desetiletích i současné duchovní potřeby nemocných, jejich blízkých a personálu. Uvede rovněž do základů křesťanství a křesťanského pojetí pastorace. Zohlední i další náboženství, která se v ČR vyskytují. Především formou kazuistik bude přiblížena práce nemocničního kaplana - poskytovatele klinické pastorační péče - na různých odborných pracovištích. Dále bude provedeno srovnání ve vzdělávání a v poskytování klinické pastorační péče v ČR a v zemích západní Evropy a USA.

Témata:

1. Úvod do problematiky nemocničního kaplanství. Standardy pro nemocnice.
2. Kulturně religiózní proměny společnosti v posledních desetiletích. Religiozita české společnosti.
3. Základy křesťanství. Křesťanské církve na území ČR.
4. Další náboženství a na území ČR.
5. Biblické základy židovsko-křesťanského pohledu na zdraví a nemoc a paralely v dalších starověkých textech.
6. Základní metody a principy pastorační práce.
7. Rituály a obřady.
8. Hledání smyslu lidského utrpení v teologii a filosofii.
9. Duchovní potřeby nemocných, blízkých a personálu.
10. Práce nemocničního kaplana na různých odborných pracovištích, problematika zařazení kaplana do týmu.
11. Evropská síť nemocničního kaplanství.
12. Poskytování pastorační péče a systém vzdělávání v ČR a západních zemích.
13. Etický kodex nemocničního kaplana.
14. Alternativní medicína a nemocniční kaplanství.
15. Zápočet.

Doporučená literatura:

Akreditační standardy pro nemocnice, Spojená akreditační komise, 3. vydání, účinné od 1.1.2014 - http://www.nemjil.cz/data/news/225-doc/sak-standardy-nemocnice-2014.pdf
Bible, Český ekumenický překlad
Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům: O organizaci paliativní péče. Praha: Cesta domů, 2004 - http://www.umirani.cz/res/data/010/001125.pdf
European Network of Health Care Chaplaincy - http://www.enhcc.eu/
Koncepce paliativní ČR, Pracovní materiál k odborné a veřejné diskuzi. Praha: Cesta domů, 2004 - http://www.cestadomu.cz/res/data/028/003426.pdf
Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice, překlad 3. vydání, Joint Commission International, Praha: Grada, 2008.
Opatrná, M. Etické problémy v onkologii, Praha: Mladá fronta, 2008.
Opatrná, M. Klinická pastorační péče jakou součást celkové péče o pacienta, doktorská disertační práce, Ústav pro humanitní studia v lékařství, Praha 2007 (nepublikováno).
Vojtíšek, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice, Praha: Portál, 2004.

NAHORU