LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Výuka lékařství - 3. ročník (3160)Místo výuky:
přednášky: U Nemocnice 4, přízemí, posluchárna 1.26 - DEKP2
semináře: Faustův dům, Karlovo náměstí 40, v učebnách 14 a 15, 1. patro, pokud není určeno jinak - HUMP2, HUMP3.
bloky psychoterapie v LS: úterý a středa Faustův dům, Karlovo náměstí 40, v učebně 11 v 1.patře vpravo, pondělí, čtvrtek a pátek přímo v ústavech - adresa přijde na kruhový mejl týden dopředu.

Čas výuky:
přednášky: v ZS, každý čtvrtek od 12:30 - 14:00 hod, první přednáška 6.10.2022.
semináře: ZS a LS, začátek výuky v ZS v týdnu od 4.10.2022, v LS od 21.2.2023 a dále dle rozvrhu.
bloky psychoterapie: LS, začátek výuky v LS v týdnu od 20.2.2023 a dále dle rozvrhu, ve 14:15 nebo 13:00 vždy 4 dny v týdnu pro každý kruh. Každý kruh obdrží týden před výukou informační mejl. Kruhy mají výuku rozvrženou v týdnu různě - pozor, v rozvrhu je z technických důvodů uvedeno v týdnu "po-pá", ale je třeba sledovat skutečné dny výuky na SISu.

Podmínky ke klasifikovanému zápočtu:

 • 100% prezence na seminářích za semestr - zameškané semináře nutné po přechozí domluvě s lektorem nahradit formou vypracování úkolu na téma zameškané hodiny
 • vypracování seminární práce
 • složení zápočtového testu v ZS.
 • přezkoušení v LS.
Zápočtový test ZS.
Otázky ke klasifikovanému zápočtu v LS.
Materiály k výuce pro kruhy N. RiethofaROZVRH SEMINÁŘŮ:


Výuka bude probíhat:

kruhy:
9,10:
7, 8:
11, 12:
1, 2:
5, 6:
14, 16:
13, 15:
3, 4:

   den:
   úterý
   úterý
   středa
   středa
   čtvrtek
   čtvrtek
   pátek
   pátek

   čas:
   7:15-8:45
   9:00-10:30
   7:15-8:45
   9:00-10:30
   7:15-8:45
   9:00-10:30
   7:15-8:45
   9:00-10:30


Vyučující:

úterý 7:15:
úterý 9:00:
středa 7:15:
středa 9:00:
čtvrtek 7:15:
čtvrtek 9:00:
pátek 7:30 a 9.00:

   Norbert Riethof
   Norbert Riethof
   David Holub
   David Holub
   Alice Derflová
   Vladimír Vavrda
   Hana Prašková - tel. 604-629-629

Přednášky - ZIMNÍ SEMESTR

 1. Vymezení oboru lékařská psychologie (biopsychosociální paradigma medicíny)
 2. Potřeby a motivace (obecně i s přihlédnutím k pacientům a jejím blízkým)
 3. Osobnost (obecně i s přihlédnutím k pacientům a etiopatogenezi poruch zdraví)
 4. Psychologická první pomoc - posttraumatická péče
 5. Vztah pacient - lékař - rodina nemocného (či osoby nejbližší)
 6. Komunikace s nemocnými, sdělování nepříznivých informací
 7. Psychologická péče o ambulantně vedené pacienty a jejich rodiny I
 8. Psychologická péče o ambulantně vedené pacienty a jejich rodiny II
 9. Psychologická péče o hospitalizované pacienty a jejich rodiny I
 10. Psychologická péče o hospitalizované pacienty a jejich rodiny II
 11. Bolest a její mírnění (zvládání) psychologickými prostředky
 12. Agresivita a její mírnění (zvládání) psychologickými prostředky
 13. Úzkost, strach a jejich mírnění (zvládání) psychologickými prostředky
 14. Ovlivňování psychiky, chování a zdravotního stavu psychologickými prostředky (psychoterapie, psychosomatika)


Témata k seminářům - ZIMNÍ SEMESTR

 • Terapeutický kontrakt
 • Syndrom vyhoření
 • Psychohygienické techniky
 • Identifikace s rolí lékaře
 • Nosné mezilidské vztahy - opora ve zdraví a nemoci
 • Vliv základní rodiny na volbu partnera
 • Psychologická diagnostika schopností, osobnosti, projektivní zkoušky, škálování atd.
 • Vztah lékař pacient
 • Bálintovská skupina
 • Utrpení a smrt
 • První setkání s pacientem - neverbální komunikace
 • Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění
 • Explorativní rozhovor
 • Diagnostický rozhovor
 • Anamnestický rozhovor
 • Provádění vyšetření v ambulanci
 • Chování lékaře na pokoji hospitalizovaných pacientů
 • Komunikace s příbuznými pacienta
 • Bolest a její zvládání při lékařském zákroku
 • Sdělování neočekávaných, nepříjemných a závažných informací
 • Péče o terminálně nemocné pacienty
 • Krizová intervence a poradenství

Témata k seminářům - LETNÍ SEMESTR

 • Úvod do problematiky komunikace
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Empatie, autenticita - význam a možnosti rozvíjení empatických dovedností
 • Nácvik komunikace s pacientem
 • Nácvik aktivního naslouchání
 • Empatie akceptace, autenticita, nácvik emočně podpůrneho rozhovoru
 • První setkání s pacientem v ordinaci
 • Komunikace s postiženými
 • Zvládání psychologicky obtížných pacientů
 • Sdělování závažné zprávy
 • Téma umírání a smrti
 • Rizika poškození pacienta - iatropatogeneze
 • Psychologické zvládání bolesti
 • Vyhodnoceni provedeného emočně podpůrného rozhovoru


NAHORU

Povinná literatura:

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Praha: Grada, 2010
Vymětal J.: Lékařská psychologie. Praha, Portál, 2003
Vymětal J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha, Psychoanalyt. nakl. J. Kocourek, 2000

Doporučená literatura:

Andrysek O. a kol.: Mluv se mnou. Kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester . Maxdorf, Praha 2011
Baštecká B.: Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2009
Beran J.: Communication between Doctor and Patient, Faculty of Medicine, Pilsen 1999
Bolomská, B., Špatenková, N.: Reminiscenční terapie. Galén, Praha 2011
Culley S., Bond T.: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál, Praha 2008
Černý V.: Řeč těla. Computer Press, Praha 2011
Faleide A., Lilleba L., Faleide E.: Vliv psychiky na zdraví (Soudobá psychosomatika). Grada, Praha 2010
Géringová J.: Pomáhající profese. Triton, Praha 2011
Guggenbuhl-Craig, A.: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Portál, Praha 2010.
Janáčková, L., Weiss, P.: Komunikace ve zdravotnické péči. Portál, Praha 2008
Jůn H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví . Portál, Praha 2010
Krusse J., Ott J., Tress W.: Základní psychosomatická péče. Portál, Praha 2007
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Portál, Praha 2001
Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Grada, Praha 2002
Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně. Grada Publishing, Praha 2007
Motschning, R., Nykl, L.: Komunikace zaměřená na člověka. Grada, Praha 2011
Mulerová, G.: Adiktologické poradenství. Galén, Praha 2011
Pech, J.: Řeč těla a umění komunikace. NS Svoboda, Praha 2009
Pokorná, A.: Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. NCO NZO, Brno 2008
Pokorná, A.: Komunikace se seniory. Grada, Praha 2010
Raudenská, J., Javůrková, A.: Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Grada, Praha 2011
Slowík. J.: Komunikace s lidmi s postižením. Portál, Praha 2010
Šamánková M. a kol.: Lidské potřeby ve zdraví a nemoci. Grada, Praha 2011
Tate, P: Komunikace pro lékaře. Jak získat důvěru pacienta. Grada, Praha 2005
Tegze, O.: Neverbální komunikace. Computer Press, Praha 2008
Vymětal, Š.: Krizová komunikace. Grada, Praha 2009
Petr Bob: Psychobiologické mechanismy stresové odpovědi
Petr Bob: Stres, psychiatrická onemocnění a poruchy imunitního systému
Petr Bob: Stres a epileptiformní aktivita
(tyto tři texty jsou základní učební texty k přednáškám na téma psychobiologie stresu a traumatu)
Martin Čermák: Komunikuji, komunikuješ, komunikujeme...

E-learningové texty:

BURNOUT SYNDROM: TEORETICKÁ VÝCHODISKA, DIAGNOSTICKÉ A INTERVENČNÍ MOŽNOSTI
EMOCE POD DROBNOHLEDEM
PSYCHOTERAPIE, SOCIOTERAPIE A FARMAKOTERAPIE
SOCIÁLNÍ OPORA JAKO VÝZNAMNÝ PROTEKTIVNÍ FAKTOR
STRACH Z BOLESTI: TEORIE A EMPIRICKÉ VÝZKUMY
PSYCHOSOMATIKA JE "DRAHÁ"
NÁCVIK DOVEDNOSTÍ NASLOUCHAT A VYJÁDŘIT POROZUMĚNÍ
BOLEST A KVALITA ŽIVOTA U DĚTÍ
PSYCHOSOMATICKÝ PACIENT


NAHORU
>