LÉKAŘSKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
Výuka lékařství - 4. ročník (573)

(vedoucí předmětu - Mgr. Vladimir Vavrda, PhD)

  • Místo výuky: Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2, 1. p., učebna č. 11., není-li určeno jinak.
  • Čas výuky: vždy od pondělí do čtvrtka 8:00 - 12:00, v pátek 8:30 - 12:15, týdenní bloky dle rozvrhu. Začátek výuky v ZS 14.10.2019, v LS 2.3.20120.
  • Podmínky k zápočtu: není povolena absence - zameškaný program nutné nahradit.

Studenti si s sebou v pondělí přinesou identifikační kartičky! Prosím nezapomeňte!

Klasifikovaný zápočet:


PROGRAM TÝDENNÍHO BLOKU

      Pondělí: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.

Definice a vymezení psychoterapie
Formy psychoterapie, kontrakt
Psychoterapeutické metody a techniky
Návštěva klinického pracoviště pro závislé ("Apolinář") a rozhovor s pacientem


      Úterý: doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Ph.D.

Kognitivní procesy, mozek a interpretace reality
Subliminální procesy, nevědomí a psychická projekce
Kognitivní konflikt a stres
Traumatický stres, disociace a iritabilita limbického systému
Teorie chaosu a její použití v psychologii a neurovědách


      Středa: MUDr. Hana Prašková

Kognitivně behaviorální psychoterapie (KBT)
Základy KBT
Teorie učení, klasické a operantní podmiňování, sociální učení, kognitivní učení.
Systematická desensibilizace
Expoziční terapie
Kognitivní techniky
Sokratovský dialog
Využití v terapii fobii, úzkostných poruch, obsedantně kompulzivní poruchy, příklady z praxe


      Čtvrtek: Mgr. Alice Derflová

Systemická rodinná terapie.
Faustův dům, Karlovo nám. 40, Praha 2, 1. p., učebna č. 11 - přesun na pracoviště Anima – terapie, Apolinářská 4a, Praha 2, MUDr. Libánská, tel. 224 968 239


      Pátek: MUDr. Ondřej Pěč

Sraz v 8:30 ve Faustově domě, č.11 a přesun na pracoviště ESET, Úvalská 3411/47, Praha 10 - popis cesty zde
Psychoterapeutické programy pro pacienty s psychózou, hraniční poruchou osobnosti, úzkostnou poruchou a pro pacienty po traumatech mozku
Indikace a psychoterapeutický proces na psychoterapeutickém pracovišti
Praktické příklady
Seznámení s psychoterapeutickým pracovištěmPovinná literatura:

Vymětal, J.: Úvod do psychoterapie. Praha: Grada, 2010
Vymětal J.: Lékařská psychologie. Praha, Portál, 2003
Vymětal J. a kol.: Obecná psychoterapie. Praha, Psychoanalyt. nakl. J. Kocourek, 2000

Doporučená literatura:

Andrysek O. a kol.: Mluv se mnou. Kniha o vzájemné komunikaci pacientů, jejich blízkých, lékařů a sester . Maxdorf, Praha 2011
Balint, M.: Lékař, jeho pacient a nemoc. Grada, Praha 1999
Baštecká B.: Psychologická encyklopedie - aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2009
Beran J.: Communication between Doctor and Patient, Faculty of Medicine, Pilsen 1999
Bolomská, B., Špatenková, N.: Reminiscenční terapie . Galén, Praha 2011
Culley S., Bond T.: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii. Portál, Praha 2008
Černý V.: Řeč těla. Computer Press, Praha 2011
Faleide A., Lilleba L., Faleide E.: Vliv psychiky na zdraví (Soudobá psychosomatika). Grada, Praha 2010
Géringová J.: Pomáhající profese. Triton, Praha 2011
Guggenbuhl-Craig, A.: Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Portál, Praha 2010
Hájek, K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese. Portál, Praha 2006
Janáčková, L., Weiss, P.: Komunikace ve zdravotnické péči. Portál, Praha 2008
Jůn H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví . Portál, Praha 2010
Krusse J., Ott J., Tress W.: Základní psychosomatická péče. Portál, Praha 2007
Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Portál, Praha 2001
Křivohlavý, J.: Psychologie nemoci. Grada, Praha 2002
Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně. Grada Publishing, Praha 2007
Motschning, R., Nykl, L.: Komunikace zaměřená na člověka. Grada, Praha 2011
Mulerová, G.: Adiktologické poradenství. Galén, Praha 2011
Pech, J.: Řeč těla a umění komunikace. NS Svoboda, Praha 2009
Pokorná, A.: Komunikace se seniory. Grada, Praha 2010
Raudenská, J., Javůrková, A.: Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Grada, Praha 2011
Slowík. J.: Komunikace s lidmi s postižením. Portál, Praha 2010
Šamánková M. a kol.: Lidské potřeby ve zdraví a nemoci. Grada, Praha 2011
Tate, P: Komunikace pro lékaře. Jak získat důvěru pacienta. Grada, Praha 2005
Tegze, O.: Neverbální komunikace. Computer Press, Praha 2008
Vymětal, Š.: Krizová komunikace. Grada, Praha 2009

E-learningové texty:

REGENSBURGSKÝ INVENTÁŘ ANALÝZY INKONGRUENCÍ (RIAI)
SKUPINOVÁ DYNAMIKA
PSYCHOTERAPIE HYPOCHONDRICKÉ PORUCHY
PSYCHOTERAPIE ÚZKOSTNÝCH PORUCH
INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE
SPECIFICKÉ STRUKTURY PROŽÍVÁNÍ U PACIENTŮ LÉČENÝCH PSYCHOTERAPIÍ
STRUKTURY PROŽÍVÁNÍ U PSYCHIATRICKY NEMOCNÝCH LÉČENÝCH PSYCHOTERAPIÍ

NAHORU